Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Praktijk Petra Visser

www.praktijkpetravisser.nl

Algemene voorwaarden Praktijk Petra Visser

Algemene Voorwaarden van Praktijk Petra Visser (hierna: de therapeut), gevestigd te Haarlem en Voorhout en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67505279. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

 1. Definities

1.1. De therapeut: Psychosociaal therapeut  i.o., hypnotherapeut, kindercoach, cognitieve gedragstherapeut en cpss coach, handelend als zelfstandig gevestigd therapeut.

1.2. Cliënt: degene aan wie door de therapeut sessies en advies verleend worden, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

1.3. Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de sessies door de therapeut wordt uitgeoefend; De therapeut kan de sessie ook op het bezoekadres van de cliënt geven of online.

 1. Algemeen

2.1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Behandeling

3.1. De basis van het therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de therapeut en de cliënt  (dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger) en gebaseerd op zelfverantwoording.

3.2. De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van de anamnese. Bij de start van het eerste consult gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De therapeutische behandeling is opgebouwd uit één of een aantal sessies, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

3.3. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.

3.4.. De therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.

3.5. De therapeut kan om het proces te steunen, supplementen, remedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de therapeut op te volgen.

3.6. De therapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed therapeut uitvoeren; op de therapeut rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 • Vertrouwelijkheid

4.1. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

4.2. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in het consult.

 

4.3. De therapeut zal alleen werken met kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke, wettelijke overeenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de handelingen te verstrekken aan de ouders.

4.4. De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

4.5. De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

4.6. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar handeling niet geëigend of toereikend is.

4.7. De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de sessie gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnames worden na elke sessie verwijderd.

4.8. De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc., zonder nadrukkelijke toestemming van de therapeut.

Vergoeding

Voor vergoedingen verwijs ik u door naar uw eigen zorgverzekeraar.

Tariefstelling

6.1. De kosten die aan de consulten verbonden zijn worden bij het intakegesprek, doch uiterlijk voordat de behandeling aanvangt, door de therapeut schriftelijk aan de cliënt medegedeeld.

6.2. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

6.3. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgconsulten hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 1. Betaling

7.1. Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt de therapeut voorafgaand aan ieder sessie. De nota ontvangt de client direct na betaling per email.

7.2. Indien de factuur niet tijdig door cliënt wordt voldaan, is de therapeut gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat zij de cliënt hiervan op de hoogte heeft gebracht. In dat geval is de therapeut niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

 1. Verhindering

8.1. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit is mogelijk d.m.v. what’s app, sms en email.  Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het volledige honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Anders worden de kosten voor het betreffende consult in rekening gebracht.

8.2. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te verrichten, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.

8.3. Na beëdiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 1. Verschuldigdheid

9.1. Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

9.2. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2. De therapeut is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

10.3. Indien de therapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.4. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of remedies. De therapeut  zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies.

10.6. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de A.Hofmanweg 5a 2031 BH Haarlem of Jacoba van Beierenweg 97-f 2215 KW Voorhout, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

10.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

Beëindiging

11.1. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

11.2. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

11.3. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

11.4. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 1. Inzagerecht

De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 1. Vrijwaring

13.1. De cliënt vrijwaart de therapeut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de therapeut toerekenbaar is.

13.2. Indien de therapeut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden de therapeut zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

13.3. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de therapeut , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de therapeut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 1. Klachten

14.1 Praktijk Petra Visser is voor de Klachtenfunctionaris aangesloten bij klachtenportaal. Heeft u klachten over de behandeling? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Zet uw klacht, het liefst schriftelijk uiteen. Ik neem uw klacht altijd serieus en zal met u het persoonlijk gesprek aangaan om te kijken of wij samen tot een goede oplossing kunnen komen. De oplossing zal altijd schriftelijk uiteen worden gezet, zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn.

 

14.2. Bent u na afloop niet tevreden over het bereikte resultaat, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen door zich te wenden tot de Klachten-functionaris van Klachtenportaal. De Klachtenfunctionaris geeft onder andere advies en draagt zorg voor eventuele bemiddeling. Indien hier een oplossing uit voortkomt, wordt deze schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de therapeut  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.